Simon Gran Danielsson @ Kiosken

Klipp sönder din uniform och kasta den @ Kiosken, GIBCA Extended, Oktober 2021

Våren 2021 så arbetade Simon Gran Danielsson som spårvagnsförare i Göteborg. En yrkesroll där han dagligen rör sig genom staden, fram och tillbaka på dygnets alla timmar, i flera av stadens offentliga, och mindre offentliga rum.

I mellanrummen av arbetet som uppstår och på vägen fram och tillbaka  dokumenterar han sin tid. En dokumentation av sin vardag, synlig men samtidig osynlig i andras vardag, mellan depån på  Ringön och ändhållplatserna i Göteborgs spårvagnsnät. I samband med att han slutar sin tjänst följer instruktionerna, ‘Klipp sönder din uniform och kasta den’.

Simon intresserar sig för alienation, det offentliga rummet och hur vi använder det.Hans arbete resulterar ofta i skulpturala objekt och installationer. Alienationen. förfrämligandet av det vi producerar, som en tanke att ta med sig in i försöken att hitta en vardagspoesi i arbetslivet.Vilka nya läsningar och konstnärlig potenial går att utvinna ifrån arbetsdokument och instruktioner i arbetsdagen. 

Utställningen 'Klipp sönder din uniform och kasta den visas på Kiosken under Oktober 2021, som en del av Kioskens medverkan i Göteborgs Internationella Konstbiennal's perifera nätverk 'Extended'.

Simon Gran Danielsson @ Kiosken

Cut your uniform into pieces and throw it away @ Kiosken, GIBCA Extended, Oktober 2021

In the spring of 2021, Simon Gran Danielsson worked as a tram driver in Gothenburg. A professional role where he moves daily through the city, back and forth at all hours of the day, in several of the city's public, and less public spaces.

In the intervals of the work that arises and on the way back and forth, he documents his time. A documentation of the everyday life, visible but at the same time invisible in the everyday lives of others, between the depot on Ringön and the end stops in Gothenburg's peripheral tram network. When he finishes his service, follow the instructions, 'Cut your uniform into pieces and throw it  away'.

Simon is interested in alienation, the public space and how we use it. His work often results in sculptural objects and installations stemming from this research. Alienation, the promotion of what we produce, as an idea to take with us into the attempts to find an everyday poetry in our working life. What new readings and artistic potential can be extracted from working documents and instructions from the working day.

The exhibition 'Cut your uniform and throw it away' will be shown at the Kiosk in October 2021, as part of the Kiosk's participation in the Gothenburg International Art Biennale's peripheral network 'Extended'.

Från början ett konstnärligt experiment i offentlig miljö

En kiosk i konstant förändring.

 

Kiosken på Ringön startade som ett konstnärligt experiment i offentlig miljö och är en konstnärsdriven kiosk i ett central industriområde i Göteborg under stor förändring. Med frågor om konstens roll i samhället, och hur du överlever som konstnär, byggdes det en kiosk på en parkeringsplats.

Kiosken strävar efter att väcka frågor om hur vi använder våra gemensamma utrymmen och hur kapitalisering av det offentliga rummet blivit till norm i staden, och samtidigt vara funktionell lokalt.

En multifunktionell kiosk på en parkeringsplats i ständig förändring, helt enkelt.

Välkommen åter önskar vi på Kiosken!

Wiki says:

Kiosk; A small shop.

"In the Western hemisphere and in English-speaking countries, a kiosk is also a booth with an open window on one side. Some vendors operate from kiosks, selling small, inexpensive consumables such as newspapers, magazines, lighters, street maps, cigarettes, and confections.

An information kiosk (or information booth) dispenses free information in the form of maps, pamphlets, and other literature, and/or advice offered by an attendant.”

GIBCA Extended 2019-2021GIBCA 2019:
Kiosken är en multifunktionell kiosk i hjärtat av Ringön. Sedan starten i september 2018 har målet alltid varit att vara en stöttepelare för trakten, som utvecklas i relation till det kringgärdande samhället, som i sig är under snabb förändring. Dagtid är kiosken ett ställe där man kan få information om trakten, dricka en kaffe eller äta en glass. Kvällstid förvandlas kiosken till en lokal där ett brett utbud av aktiviteter och projekt pågår, från performance och utställningar till externa samarbeten och händelser. Under GIBCA Extended kommer Kiosken att samarbete med konstnärer och lokala företag för att producera och presentera objekt som utforskar olika förhållningssätt till fabrikation och tillverkning, för att på så sätt upplösa gränsen mellan konstnär och konstverk och tänka kring hur det kan vara möjligt att ifrågasätta kommodifieringen av konsten och på samma gång överleva (finansiellt) som konstnär. 

GIBCA 2021:
Kiosken på Ringön startade som ett konstnärligt experiment i offentlig miljö, och är en konstnärsdriven multifunktionell kiosk i vad som på kartan klassas som ett industriområde i centrala Göteborg.
Ett industriområde under stark utveckling.Med frågor kring konstens roll i samhället, och hur du överlever som konstnär, byggdes Kiosken upp utifrån två arbetsbodar på en parkeringsplats på Ringön. Kiosken strävar efter att vara lokalt funktionell, samt ta upp frågor kring hur vi använder och utnyttjar våra offentliga rum.

En tidig målsättning var att agera i respons till den förändring som pågår i området, och eftersom den förändringen är konstant fortsätter även Kiosken att förändras...

 

 

 

We are developing a scent of the island after the large fire, a scent of Ringön.

How do you survive as an artist?

BOOK KORVKIOSKEN FOR YOUR NEXT EVENT!

Korvkiosken has arrived, it is ready now for you and your money!

Three hot dog dishes, pre set menu, made to order, adaptable to your needs!

COME BY, COME BUY!

SUDDEN STILLNESS - SPA - TAKE OVER

Kasra Alikhani @ Kiosken January 2021

With recent successes at Eldhunden in the capital of Sweden, Kasra is now introducing his immersive massage experience to Kiosken where you will be able to, corona safely, book a private and premium art experience through the SUDDEN STILLNESS SPA.

 

Stillness Spa is doing a POP UP this coming January 2021 at Kiosken. Kasra’s work is showing us a fiction far too close to what we experience around us regarding the development of the city, and we at Kiosken found it the most fitting start of this traditionally postponed jubilee year of Gothenburg City. Entering Kiosken you will have the possibility to purchase spa-merchandise on your way to the container-turned-spa located in the backspace. Here you can absorb Kasra’s latest video-work while seated on a state-of-the-art massage chair. More information will come, but keep a look out for Kioskens Immersive art experience talking about city development through private relaxation.

 

Information of how to book your exclusive private viewing in one of the containers is still to come, and we will kindly accept your swish donations as you enter Sudden Stillness.

 

Happy holidays everyone!

 

Gloria Lopéz - Blue Whisper was shown 29th of March 2019 @Kolgruvan
Kolbrun Inga Söring

Imagine If You Could Read Me - June 2019

Kolbrun Inga Söring made us an original sweatshirt during her performance, Imagine If You Could Read Me. Using the body as a brush in this book making process in Kioskens modular space.

Get in touch if you want to exhibit or present your work at Kiosken. 

 

How to build a boat at sea or...

The inconveniences of running a convenience store

Kiosken is a kiosk, challenging the ideas of how a kiosk operates in relation to its immediate surrounding. In this case; public space, and an industrial area in the midst of large changes.
Its run on site by a smaller group of artists, but as Kiosken also consists of a peripheral network of about many actors contributing to the kiosk in various ways, both artists and non-artists. 

 

 

The kiosk on Ringön started as an artistic experiment in a public space, and is an artist-driven multifunctional kiosk in what on the map is classified as an industrial area in central Gothenburg.
An industrial area in development.
With inquiries about the role of art in society, and how to survive as an artist, the kiosk was built from two working containers on a parking lot on Ringön, and has since then taken on multiple projects breaching the the lines between art and society. 

Kiosken strives to be functional locally for its immediate surrounding, as well as to address questions about how we use and utilise our public spaces.
An early goal was to act in response to the change that is taking place in the area, and since that change is constant, the Kiosk also continues to change. 

For any inquiries, get in touch or stop by for a coffee, a soda, or any other small consumable good. 

Welcome back, to your favourite kiosk.

 

A part of Gothenburg's 400 jubilee

We are grateful and happy to be chosen as one of Gothenburg representative project for the the 400 year jubilee of the city 2021. 

We would also like to list a few local companies
whom have helped us on on site with various tasks,
and without their help this would have been another story. 

Cramo
Lundby Plåt
Dalfrids Kärnvirke 
Claessons Trätjära
Repgrossisten
ICIA - Institute for Contemporary Art & Ideas 
Marks Bryggeri 
Flügger Färg Ringön 
Bobcat
Älmby Väst AB
Pyramiden Bonny Brigel AB